تشخیص مولکولی اتیولوژی باکتریایی بیماری آرتریت روماتوئید

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
علل اتیولوژیک آرتریت روماتوئید بخوبی شناخته نشده است. هدف از این مطالعه کاربرد پرایمرهای عمومی و اختصاصی جهت ردیابی وجود باکتری ها در خون و مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، روش PCR برای شناسایی طیف وسیعی از باکتری ها به طور عمومی و استافیلوکوک آرئوس به صورت اختصاصی طراحی شد. 95 نمونه مایع مفصلی و 100 نمونه خون که در دمای 80- درجه سانتی گراد نگه داری شده بودند، بررسی شدند. استخراج ژنوم انجام شد. از پرایمر عمومی برای تکثیر ژن 16SrRNA و از پرایمر اختصاصی برای تکثیر ژن nuc استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد. سپس محصول پرایمر اختصاصی تعیین توالی شد و نتایج به دست آمده ضمن بررسی های مقایسه ای به صورت توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد، از 95 نمونه مایع مفصل و 100 نمونه خون که در کشت باکتریولوژیک منفی گزارش شده بودند، به ترتیب 33 مورد (34 درصد) و 36 مورد (36 درصد درصد) وجود ژن عمومی 16Sr RNA ردیابی شدند. همچنین، به ترتیب در 21 مورد از نمونه های مایع مفصل و 1 مورد از نمونه های خون بیماران سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده شد.
استنتاج
نتایج این مطالعه حاکی از وجود ژن 16SrRNA باکتری های مختلف از جمله استافیلوکوکوس آرئوس در مایع مفصل و خون بیماران بود. با استناد به این نتایج احتمالا بتوان بخش قابل توجهی از اتیولوژی بیماری آرتریت روماتوئید را توضیح داد و بر مبنای آن پروتکل درمانی را اصلاح نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981202 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.