بررسی فراوانی دلیریوم و عوامل مرتبط با آن بعد از جراحی مفصل لگن

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
اختلال شناختی دلیریوم یکی از شایع ترین تشخیص های نورولوژیک در بیماران تحت عمل جراحی لگن می باشد که طی مدت کوتاهی بروز می کند و تشخیص زودرس آن موجب تسریع در درمان می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی و تعیین عوامل موثر بر بروز دلیربوم در بیماران تحت عمل جراحی لگن انجام گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه یک مطالعه تحلیلی می باشد. جامعه مورد مطالعه بیماران بالای 60 سال تحت جراحی لگن بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان های رشت بودند.  نمونه ها (252 نفر) با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های دموگرافیک و آزمون توصیف وضعیت روانی DSM-IV بود. بیماران قبل از عمل و 6، 24، 48 و 72 ساعت بعد از عمل و هنگام ترخیص توسط پژوهشگر ارزیابی و وضعیت شناختی آن ها سنجیده شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد که از 252 بیمار مورد بررسی 67 نفر (6/26 درصد) مرد و 185 نفر (4/73 درصد) زن بودند. میانگین کلی سن بیماران33/7±90/72 سال بود و 69 درصد متاهل بودند. شیوع کلی دلیریوم 3/18 درصد بود و نتایج حاصل از مدل سازی رگرسیون لجستیک دو وجهی نشان داد که سابقه مصرف سیگار و داروهای روان پزشکی (001/0< P) و نوع بیهوشی (05/0< P) با بروز دلیریوم ارتباط معنی داری دارد.
استنتاج
داده های این مطالعه بیانگر شیوع به نسبت بالای دلیریوم در بیماران تحت جراحی لگن می باشد، بنابراین توجه و کنترل عوامل موثر بر دلیریوم قبل از عمل جراحی و ارزیابی روتین بلافاصله بعد از جراحی می تواند در کاهش بروز دلیریوم بسیار مفید باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
140 -145
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981215 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.