تعیین کننده های رفتار فعالیت بدنی در بین افراد 50-30 ساله: کاربرد الگوی فرانظری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
کم تحرکی، چهارمین علل مرگ و میر در دنیا به شمار می رود. الگوی فرانظری یک الگوی تغییر رفتار است که فرایند چگونگی تغییر رفتار را توضیح می دهد. با توجه به افزایش کم تحرکی، این مطالعه با هدف بررسی تعیین کننده های رفتار فعالیت بدنی بر اساس الگوی فرانظری، در افراد 50-30 سال انجام گردید.
مواد و روش ها
 این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 240 نفر از افراد 50-30 سال شهرستان دلیجان انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی از روی شماره های پرونده خانوار موجود در مراکز جامع سلامت شهرستان، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای پایا و روا مشتمل بر مشخصات دموگرافیک و سوالات مربوط به سازه های الگوی فرانظری جمع آوری شد. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS-22 و با استفاده از شاخص های مرکزی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی انجام شد.
یافته ها
 نتایج نشان داد، 78.3 درصد شرکت کنندگان در مراحل پیش تفکر، تفکر و آمادگی فعالیت جسمانی قرار داشتند. رگرسیون خطی نیز مشخص کرد که متغیر مراحل تغییر(0.001>P، Beta=0.45) پیشگویی کننده میزان فعالیت جسمانی بود. سازه های فرایندهای تغییر (0.001>P، Beta=0.26) و خودکارآمدی هم (0.001>P، Beta=0.51) پیشگویی کننده مراحل تغییر بودند که 30 درصد واریانس میزان فعالیت جسمانی با شدت متوسط و 31 درصد واریانس مراحل تغییر فعالیت جسمانی را پیشگویی کردند.
نتیجه گیری
 با در نظر داشتن عوامل پیشگویی کننده فعالیت بدنی لازم است برنامه های مداخله ای ارتقاء دهنده فعالیت بدنی متناسب با مراحل تغییر افراد بر استفاده از سازه های خودکارامدی و فرایند های تغییر فعالیت بدنی تدوین شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981362 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!