وضعیت سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهرستان دورود

پیام:
چکیده:
اهداف
افراد سالمندی که سطح سواد سلامت پایینی دارند به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر، دارای مشکلاتی در فهم و ادراک و خواندن اطلاعات مرتبط با سلامتی خود هستند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر دورود انجام شد.
ابزار و روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که روی 222 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر دورود در سال 1396 انجام شد. شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای بود. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان (TOFHLA) به شیوه خودگزارش دهی استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS 20 و با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن، T مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین نمره سواد سلامت سالمندان 19.90±56.45 از 100 به دست آمد و 77.5% سالمندان دارای سواد سلامت ناکافی و مرزی بودند. بین نمره سواد سلامت با سن، سطح تحصیلات و میزان درآمد همبستگی معنی داری وجود داشت (0.05>p).
نتیجه گیری
سطح سواد سلامت در سالمندان شهر دورود بسیار پایین است و سطح سواد سلامت ناکافی در افراد با سنین بالاتر، تحصیلات پایین تر و میزان درآمد کمتر شایع تر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981365 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.