رابطه هوش فرهنگی و عملکرد شغلی: نقش میانجی رفتار اخلاقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه
در عصر حاضر یکی از عوامل کلیدی برای برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگ های مختلف و بالا بردن سطح عملکرد شغلی کارکنان، هوش فرهنگی می باشد که در این بین رعایت اصول اخلاقی می تواند نقشی قابل توجه داشته باشد اما از سوی محققان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری رفتار اخلاقی در رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی می باشد.
روش
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است و جهت گیری پژوهش حاضر، کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان ادارات پست شهر شیراز می باشد که نمونه آن از طریق روش نمونه برداری طبقه ای و استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 104 نفر انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه از آن ها نظرخواهی بعمل آمد. از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS Smart، جهت بررسی صحت مدل اصلی و آزمون فرضیات استفاده شده است.
یافته ها
یافته ها نشان می دهد که هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی و رفتار اخلاقی و همچنین رفتار اخلاقی بر عملکرد شغلی دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار می باشد، لذا فرضیه اصلی مبنی بر میانجی بودن رفتار اخلاقی در رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی نیز تایید می شود.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت توجه بیشتر به هوش فرهنگی و رفتار اخلاقی و بهبود آن ها در بین کارکنان تاکید می کند. هوش فرهنگی به کارکنان کمک می کند تا با درک سریع و صحیح مولفه های فرهنگی مختلف، رفتار مناسبی از خود بروز دهند و باعث ظهور و ارتقاء سایر رفتارهای اخلاقی بیشتر شود و در نتیجه عملکرد شغلی آنها بهبود پیدا می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981433 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!