دراسه اسلوبیه لظاهره التناوب فی القرآن الکریم علی اساس السیاق المقالی والمقامی قراءه فی سوره الانعام المبارکه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
إن الاسلوبیه منهج لسانی یتناول النصوص الادبیه بالدراسه ومن اهم سماته هو استکشاف العلاقات اللغویه القائمه فی النص والبحث عن الخصائص الفنیه الجمالیه التی تمیز النص عن آخر وفی الإجراءات الاسلوبیه، یلعب السیاق دورا هاما فی معرفه الظاهره الاسلوبیه؛ لان السیاق هو القاعده الداخلیه ینحرف عنها الاسلوب وهی التی تمنح الخروج علی القاعده اللسانیه سمته الاسلوبیه والتناوب هو ظاهره اسلوبیه تمثل خروجا او تحولا عن النمط السائد فی السیاق وهو یعنی إحلال کلمه  -اسم، وفعل، وحرف- محل کلمه اخری بشکل لا تنفی الکلمه النائبه معنی الکلمه المنوب عنها وإحدی فوائدها الرئیسه هی خلق الإیجاز فی اللفظ والتوسع فی المعنی. قد سعی هذا المقال إلی ان یعالج "ظاهره التناوب" بالدرس والتحلیل علی المنهج التحلیلی - الاسلوبی؛ و ان یکشف عن مدی اثر السیاق اللغوی وغیر اللغوی فی تفسیرها. إن اهم عناصر السیاق اللغوی فی کشف ظاهره التناوب، هی القوانین المرجحه النحویه لاسیما استعمال الحروف الجاره و بنیه الجمل العاطفیه. تبین فی هذا المقال ایضا بان التضمین النحوی هو اکثر انواع التناوب انتشارا فی سوره الانعام المبارکه.  اما فی التناوب الوظیفی فتبین لنا بان یکون الغرض الدلالی الجمالی فی ورود مصدر بدل اسم الفاعل او المفعول طلبا للمبالغه والتاکید، ویخلق المصدر الاقتصاد اللغوی بسبب ما یحتوی من قله الحروف فی بنیته.
زبان:
عربی
صفحات:
115 تا 134
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981470 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!