کاربست آشنایی زدایی در فیلم رنگ خدا ساخته مجید مجیدی

پیام:
چکیده:
داوری درباره فرم از قلمرو زیبایی شناسی و ادراک حسی بیرون نمی رود و تحلیل آثار هنری را بر خود اثر هنری متمرکز می نماید و مجموعه عناصر سازنده، نسبت های میان آنها و هم آهنگی و نظام حاکم بر آن را بررسی می کند. این جستار ، در پی پاسخ گویی به این پرسش است که تکنیک آشنایی زدایی چگونه در فیلم رنگ خدا مورد استفاده قرار گرفته. در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، فیلم رنگ خدا را از لحاظ ساختاری و محتوایی بر اساس تکنیک آشنایی زدایی تحلیل می کنیم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مجیدی با استفاده از شگرد «آشنایی زدایی» توانسته است در فیلم رنگ خدا، ابژه ها و پدیده ها را یکه سازی کند. او عنصر «صدا» را برجسته سازی می کند و به عنوان عنصر تکرارشونده، کنش های متکثر را وحدت می بخشد. مجیدی در فیلم رنگ خدا، ضمن آشنایی زدایی درفرم، در مضمون نیز مفاهیم به عادت درآمده را ناآشنا و توجه مخاطب را به سیر در آفاق و انفس معطوف می سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981838 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!