الگوهای روابط ژئوپلیتیکی میان رسانه های غرب و رسانه های جهان اسلام

پیام:
چکیده:
امروزه فناوری های نوین، گونه ای از مظاهر قدرت را متجلی می سازند که منشا بروز تعاملات و تعارض های جدیدی در عرصه سیاست گذاری بین المللی شده است. از این رهگذر، کشورهای غربی با تکیه بر تکنولوژی های ارتباطی و استراتژی های ژئوپلیتیکی، به دنبال هدایت رفتار ملت های مسلمان از طریق تاثیر بر ذائقه و نگرش آنان برای حرکت به سوی الگوهای توسعه غربی هستند. از سوی دیگر، رسانه های جهان اسلام که با هدف ضدسلطه و تحقق عدالت اجتماعی فعالیت می کنند، مهم ترین مانع این طراحی به شمار می آیند. در عصر ژئومدیا که جغرافیای فیزیکی جای خود را به سایبر و فضای مجازی داده، آنچه مسلم است قدرت رسانه سبب شده تا کشورهای غربی دارای قلمرو ژئوپلیتیکی از طریق الگوهای روابط ژئوپلیتیکی بر رسانه های کشورهای دارای وزن ژئوپلیتیکی کمتر غلبه و بر مدل های ژئوپلیتیکی آنها را اثر بگذارند. از این رهگذر، روابط ژئوپلیتیکی میان رسانه های غرب و جهان اسلام پر اهمیت جلوه می کند و با شناخت ابعاد آن می توان کنش گری مطلوبی در عرصه این جنگ خطیر بین المللی داشت. یافته های تحقیق نشان می دهد روابط ژئوپلیتیکی میان رسانه ها از چهار الگوی سلطه، نفوذ، رقابت و تعامل پیروی می کند.آنچه از سوی رسانه های غربی برای ارتباط با رسانه های جهان اسلام طراحی شده، مبتنی بر الگوهای سلطه و نفوذ است. با تحول در سیاست گذاری و استراتژی همگرایی رسانه ای، می توان جهت این جریان رسانه ای ناعادلانه را تغییر داد و به سمت الگوهای تعامل و رقابت کشاند.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981839 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!