تحلیل مداخله خانواده ها و اجتماعات محلی در فرایندهای آموزشی و مدیریتی مدارس با استفاده از مدل نظری «هم پوشانی حوزه های تاثیر»

پیام:
چکیده:
هدف کلی این پژوهش تحلیل مداخله خانواده ها و اجتماعات محلی در فرایندهای آموزشی و مدیریتی مدارس با استفاده از مدل نظری «هم پوشانی حوزه های تاثیر» بود. روش تحقیق از نوع ترکیبی تبیینی (کمی - کیفی) بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان، مدیران و والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه بود.تعداد 311 نفر از معلمان و مدیران و 381 نفر از والدین دانش آموزان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی دو پرسشنامه و در بخش کیفی یک پروتکل مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. تحلیل ها داده های نشان داد که مدارس انتخاب شده والدین را در بعد والدگری، حمایت داوطلبانه، یادگیری در خانه، مشارکت در تصمیم گیری و ارتباطات مداخله دادند اما در بعد همکاری با اجتماع محلی سطح مداخله پایین بود. نتایج تحلیل پرسشنامه دوم نشان داد والدین در تمام گونه های مداخله، مداخله بالای دارند اما در گونه حمایت داوطلبانه و مشارکت در تصمیم گیری مداخله کمتراست. از داده های حاصل از بخش کیفی در ارتباط با تاثیر مداخله بر یادگیری، مقوله های مانند نهادینه کردن ارزش های اجتماعی، آموزشی و مذهبی توسط اجتماعات محلی و والدین، تقویت رفتارهای مربوط به یادگیری استخراج گردید. در خصوص موانع مداخله مقوله های مانند شرایط و ویژگی های والدین، شرایط و ویژگی های دانش آموزان، عدم انعطاف معلمان، مشکلات اقتصادی و نبود فرهنگ مداخله احصا گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
167 -210
لینک کوتاه:
magiran.com/p1982053 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!