تحلیل ارزیابی و علم سنجی مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی <<امنیت پژوهی>> (مورد مطالعه: سال های 1388 - 1397)

پیام:
چکیده:

تحقیق عنصری حیاتی برای اعتباربخشی علوم در تمامی شاخه های علمی به شمار می آید. از آنجا که نشریات و فصلنامه های علمی نقشی بی بدیل در انتشار علوم دارند؛ پایش دستاوردها گامی مهم در شناخت راه های بدیع و نو خواهد بود. ازاین منظر، تحلیل ارزیابی و علم سنجی مقالات منتشرشده امری ضروری است که هدف از انجام این پژوهش در تحلیل محتوای مقالات منتشرشده در فصلنامه امنیت پژوهی (در فاصله سال های 1388-1397) به روش ارزیابی بوده است. بررسی روند ده ساله و تحلیل ارزیابی و علم سنجی 261 مقاله منتشر شده در 38 شماره از این فصلنامه با بهرهگیری از بازبینه کدگذاری شده و تجزیه وتحلیل داده ها بوسیله نرمافزارهای Excel و Vos-viewer از ویژگی های این تحقیق است. داده های پژوهشی مبین آمار توصیفی و طبقه بندی داده ها بر اساس توزیع و درصد فراوانی و تجزیه و تحلیل محتوا براساس نتایج مندرج در جداول و نمودارهای ترسیمی است. یافته های پژوهش نشان می دهند بیشترین میزان تدوین مقالات علمی شامل مقالات نوشته شده بوسیله دونویسنده به میزان 44 درصد است، همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاهی بواسطه تنوع مراکز علمی و اعتبار جایگاه استادان مشارکت کننده از نکات مبرز بوده و نشانه های افزایش همکاری دانش آموختگان مقاطع دکتری و کارشناس یارشد در انتشار مقالات در این مرحله مشهود است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با 78 درصد، بیشترین کاربرد را در مقالات منتشرشده داشته و 60 درصد از روش کیفی استفاده نموده اند. با عنایت به نتایج به دست آمده از یافته های پژوهش پیشنهادهایی از جمله جذب اساتید و متخصصان علمی کشور، ایجاد تنوع در موضوعات مقالات و افزایش ضریب تاثیر مجله ارائه گردیده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1983767 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.