دانشگاه، سرمایه اجتماعی، احساس امنیت

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت صورت گرفته است، جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 768 نفر تشکیل داده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تایید پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای کرونباخ پرسش نامه سرمایه اجتماعی 0.899 و پرسش نامه احساس امنیت 0.923 بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون و به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان ابعاد سرمایه اجتماعی (بعد ساختار ی، شناختی و ارتباطی) و احساس امنیت تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد. از بین مولفه های سرمایه اجتماعی بعد ارتباطی با بیشترین ضریب بتا، بیشترین تاثیر را در پیش بینی احساس امنیت دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -155
لینک کوتاه:
magiran.com/p1983779 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.