ارزیابی تاثیر آموزش های ایمنی در ارتقاء فرهنگ ایمنی در بین کارگران یکی از صنایع فلزی مطالعه موردی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
علت اصلی در به وقوع پیوستن حوادث، نبود فرهنگ ایمنی در سازما نها می باشد که در یک سیستم مدیریت ایمنی نادرست و فرهنگ ایمنی نامناسب شکل گرفته است. یکی از راه های بهبود و ارتقای فرهنگ ایمنی، آموزش می باشد. در این ارتباط، در مطالعه حاضر به بررسی ارتقای فرهنگ ایمنی و تاثیر آموزش بر ارتقای این فرهنگ پرداخته شده است. 
روش کار
مطالعه حاضر به صورت مداخله ای در ارتباط با ارزیابی فرهنگ ایمنی با تکمیل پرسشنامه و ارتقای آن در میان کلیه کارکنان صنعت فلزی اکباتان انجام شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، اقدامات آموزشی صورت گرفت و فرهنگ ایمنی مجددا بررسی گردید. در نهایت، بین نمره فرهنگ ایمنی و ابعاد ده گانه آن (قبل و بعد از مداخله) مقایسه انجام شد. 
یافته ها
در این مطالعه میانگین نمره فرهنگ ایمنی افراد معادل 287 ارزیابی گردید و موارد ده گانه اجزای فرهنگ ایمنی مورد بررسی قرار گرفتند. نمره فرهنگ ایمنی کارکنان و کارگران قبل از مداخله به ترتیب معادل 17 / 26 ± 67 / 290 و 25 / 47 ± 283 بود. پس از اعمال مداخلات، میانگین نمره فرهنگ ایمنی معادل 318±31/11 به دست آمد. 
نتیجه گیری
نتایج نشان دادند که یکی از را هکارهای کنترلی و موثر در ارتباط با ارتقای فرهنگ ایمنی، آموز ش ایمنی است که می تواند تاثیر به سزایی بر ارتقای فرهنگ ایمنی داشته باشد؛ از این رو برای دس تیابی به این امر، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی براساس نیازسنجی و پیگیری اثربخش بودن برنام ه ها به صورت فعالانه و مشارکتی پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1983901 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!