ارزیابی عوامل خطر با استفاده از روش FMEA در یکی از صنایع تولید فرش و موکت استان مازندران

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
بیشترین فراوانی حوادث در صنایع مشاهده می شود. ارزیابی و مدیریت ریسک، زیربنای برنامه ریزی و ارائه راه حل کنترلی برای خطرات می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در یکی از صنایع تولید فرش و موکت در استان مازندران انجام شد. 
روش کار
در این مطالعه از روش تجزیه و تحلیل شکست برای ارزیابی خطرات موجود استفاده گردید. تعدادی از واحدهای کاری کارخانه تولید فرش و موکت شامل هشت ایستگاه کاری مختلف همرا با 60 شاغل ارزیابی شدند و حالات شکست، اثرات شکست و دلایل شکست خطاها محاسبه گردید. در ادامه، عدد اولویت بندی ریسک هر ایستگاه کاری محاسبه شد و سطوح بحران آن اولویت بندی گردید. 
یافته ها
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان دادند که از 55 ریسک فاکتور شناسایی شده بین هشت ایستگاه کاری مختلف در این کارخانه، 2/ 18 درصد از آن ها در محدوده قاب لقبول، 3/ 67 درصد در سطح غیرقابل قبول و 5/ 14 درصد از خطرات در سطح اضطراری قرار دارند. بر مبنای نتایج، بالاترین ریسک به انفجار و بر ق گرفتگی در واحدهای نقاشی، دیگ سازی، اکستروژن و مونتاژ اختصاص داشت. 
نتیجه گیری
براساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان گفت که به دلیل بالابودن ریسک های ناشی از واحدهای فوق، امکان آسیب زایی و رخ دادن حوادث شغلی برای افراد شاغل در کارخانه وجود دارد. با وجود کاربردی بودن روش Failure Mode Effects and Criticality Analysis) FMEA ) در تعیین ریسک فاکتورهای حوادث شغلی، پیشنهاد می شود از روش تکمیلی ارزیابی مقدماتی خطر برای ارزیابی دقی قتر و کامل تر این فرایند استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1983905 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.