بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر کارآیی کارکنان صفی پلیس راهور فاتب

پیام:
چکیده:
بهبود و ارتقای کارآیی، مستلزم کوشش و تلاش و برنامه ریزی همه جانبه از سوی افراد و مسئولان ذی ربط است که نیازمند بهبود شرایط کار و تغییر محرک ها و روش های انگیزش کارکنان و بهبود نظام ها، دستورالعمل ها، قوانین، بخش نامه ها، روش های فناوری و غیره می شود؛ که بر این اساس پلیس راهور فاتب[1] نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. از این رو هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر کارآیی کارکنان صفی پلیس راهور فاتب است. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از جنبه روش، پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری شامل کارکنان صفی پلیس راهور فاتب که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران 189نفر به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه که روایی آن از طریق اعتبارسنجی صوری با استفاده از نظر خبرگان تایید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 82/0 برآورد شد. پس از جمع آوری، تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t از طریق نرم افزار spss انجام شد. عوامل انگیزشی موثر بر کارآیی که در تحقیقات گذشته مطرح  شده است، قابل تعمیم به راهور است و از آنها می توان برای افزایش کارآیی کارکنان صفی و مدیران پلیس راهور فاتب استفاده کرد؛ شاخص نیازها به ترتیب اهمیت شامل: نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای رشد و نیازهای وابستگی است. ضمن این که نتیجه تحقیق نشان داده است، تاثیر عوامل انگیزشی در افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل است ولی در سایر متغیرها (سابقه، تحصیلات، سن و مقطع) اختلاف معناداری در کارکنان مشاهده نشده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -193
لینک کوتاه:
magiran.com/p1984129 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.