تاثیر محلول پاشی پتاسیم وکلسیم بر کمیت و کیفیت توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch cv. Selva)

پیام:
چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی نسبت های مختلف پتاسیم به کلسیم (5/1 و 1، 5/0) بر پارامترهای رشدونموی، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم سلوا در سیستم بدون خاک بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. نتایج آزمایش بیانگر تاثیر معنی دار محلول پاشی نسبت های مختلف پتاسیم به کلسیم بر ظرفیت فتوسنتزی، ظرفیت آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی و عملکرد بوته بود. برهمین اساس بیشترین ظرفیت فتوسنتزی شامل سطح برگ (2060 سانتی متر مربع در بوته)، هدایت روزنه ای (405/7 میلی مول بر متر مربع در ثانیه) و محتوای کلروفیل (18/04 میکرو گرم بر گرم وزن تر) و همچنین عملکرد بوته (92/6 گرم در بوته) در تیمار 1/5 (حاوی پتاسیم بیشتر) در مقایسه با تیمارهای شاهد (محلول پاشی آب مقطر) و تیمارهای 0/5 و 1 مشاهده گردید. همچنین بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (پروکسیداز و کاتالاز) و غیر آنزیمی (فنل کل، ویتامین ث)، مواد جامد محلول در تیمار 1/5 و کمترین کاهش وزن میوه در تیمارهای حاوی کلسیم بیشتر در مقایسه با پتاسیم حاصل گردید. براساس نتایج آزمایش، با توجه به تاثیر مثبت محلول پاشی نسبت های مختلف پتاسیم به کلسیم بر صفات کمی و کیفی توت فرنگی (سلوا)، ضمن بررسی آزمایشات تکمیلی طی مراحل مختلف رشد و نموی توت فرنگی تحت تاثیر تیمارهای مورد بررسی، محلول پاشی حاوی نسبت بهینه عناصر پتاسیم و کلسیم به عنوان تغذیه تکمیلی در کشت های گلخانه ای بویژه در صورت بروز مشکلات عدم یا کاهش جذب عناصر از بستر کشت توصیه می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
193 -203
لینک کوتاه:
magiran.com/p1984225 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.