مقایسه کیفیت زندگی و توانایی انجام فعالیت های روزمره در جانبازان یک چشم نابینای سالمند و میانسال

پیام:
چکیده:
اهداف
سالمندی دوره اجتناب ناپذیر زندگی بشر است که همراه با کاهش توانایی، افزایش وابستگی و استعداد ابتلا به انواع بیماری ها است. افرادی که با مصدومیت های طولانی مدت قبلی این دوره را تجربه می کنند، با مشکلات مضاعفی روبه رو هستند. هدف این مطالعه، مقایسه کیفیت زندگی و فعالیت های روزمره جانبازان یک چشم نابینای میانسال و سالمند بود.
ابزار و روش ها
این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1394 بین 1271 جانباز یک چشم نابینا در 19 استان کشور انجام شد که با نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به دو گروه میانسال (بین 40 تا 59 سال) و سالمند (60 سال و بالاتر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه های کیفیت زندگی، توانایی انجام فعالیت های روزمره (ADL) و فعالیت های پیچیده روزمره (IADL) بود. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS 23 و با استفاده از آزمون های T مستقل و من ویتنی یو انجام شد.
یافته ها
میانگین سن در جانبازان میانسال و سالمند به ترتیب 4.1±46.3 و 7.9±68.7 سال بود. در کیفیت زندگی، در بعد فیزیکی (0.010=p) و سه حیطه عملکرد جسمانی (0.001>p)، محدودیت در نقش جسمانی (0.003=p) و نشاط (0.002=p) میان دو گروه اختلاف معنی دار وجود داشت. در ADL، در هر دو گروه کمترین استقلال مربوط به جابه جایی و تحرک در سطوح ناهموار بود. به جز کنترل دفع، در تمامی فعالیت ها نمرات دو گروه اختلاف معنی دار داشت (0.001>p). در IADL، بیشترین وابستگی مربوط به شستن لباس بود و به جز انجام امور منزل، در تمامی حیطه ها اختلاف معنی دار میان دو گروه مشاهده شد (0.05>p).
نتیجه گیری
سطح کیفیت زندگی، توانایی انجام فعالیت های روزمره و فعالیت های پیچیده روزمره در سالمندان یک چشم نابینا نسبت به گروه میانسال کمتر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1984697 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!