بررسی میزان بقای یک، سه و پنج ساله در بیماران مبتلا به سرطان کولون در استان همدان از سال 1382 تا 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرطان کولون یکی از شایع ترینسرطان های دستگاه گوارش است. این سرطان در بین سرطان ها سومین امار مرگ را دارد؛ هدف این مطالعه براورد بقا و تعیین عوامل موثربر بقایبیماران سرطان کولون است.
مواد و روش ها
در این تحقیق از اطلاعات 193 بیمار مبتلا به سرطان کولونمراجعه کننده به کلینیک امام خمینی همدان طی سال های1382 تا 1396 در قالب یک مطالعه کوهورت گذشته نگر استفاده شد. پیگیری تمام بیماران از طریق مراجعه دوره ای و تماس تلفنی تا سال 96 انجام شد. برای براورد بقای بیماران از روشکاپلان مایر استفاده شد،همچنین اثر عوامل پیش آگهی دهنده بر بقا توسط مدل رگرسیون کاکس به‎دست آمد. نرم افزارمورداستفاده برای تجزیه و تحلیل داده هاSTATA نسخه 11 و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها
میانگین سنی بیماران در زمان تشخیص 9/12±09/57 سال بود. احتمال بقای 1، 3 و 5 ساله کل بیماران به ترتیب 82/0، 61/0 و 48/0 بود. همچنین متغیر مرحله سرطان در مدل کاکس تعیین کنندهمدت زمان بقای بیماران بود.
نتیجه گیری
بر اساس مدل کاکس تنها مرحله سرطان بر زمان بقای بیماران مبتلا بهسرطان کولون این مطالعه تاثیرگذار بود.لذا تشخیص به موقع بیماری باعث پیشگیری از پیشرفت بیماری همچنین افزایش مدت زمان بقای افراد بیمار، به ویژه در سنین بالا می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
106 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985005 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.