اعتباریابی پرسش نامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی

پیام:
چکیده:
اینپژوهشباهدفساخت واعتبارسنجیابزاریبرایارزیابیوسنجشادراک رفتارهای سیاسی انجامشدهاست. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان وزارت ورزش وجوانان به تعداد 1171 نفر بود. برای برآورد حجم نمونه از نرم افزار تعیین حجم نمونه استفاده شد که حجم نمونه تعداد 530 نفر برآورد شد. شایان ذکراستکهاینپژوهش،توصیفی وازنوعمطالعاتهمبستگیبود. روایی صوریومحتواییابزارپژوهشتوسطگروهیازاساتیدصاحب نظرورواییسازهآنبه وسیلهتحلیلعاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدیمبتنی بر مدلمعادلاتساختاریتاییدشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.س، اس.پی.اس.س سمپل پاور و آموس، استفاده شد. یافته ها نشان داد که نتیجه آزمون کرویت بارتلت در سطح معناداری 001/0 = Sig بود و این بدان معنی است که متغیرها به اندازه کافی همبستگی بالایی داشتند تا پایه ای منطقی برای تحلیل عاملی اکتشافی فراهم آورند. همچنین، نتایج شاخص های برازش مدل اندازه گیری نشان داد که پرسش نامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی از شرایط مطلوبی برخوردار بود.در آخر، نتایج برازش مدل ساختاری بیانگر آن بود که همه مولفه های «رفتارهای سیاسی عمومی، موفقیت به واسطه همکاری، سیاست پرداخت و ارتقا» برازش مدل را تایید می کنند.به طورکلی، نتایجپژوهشحاکی از آن است کهبااستفاده از پرسش نامه ادراک رفتارهای سیاسی می توانبه طورقابل قبولی خصیصه های رفتارهای سیاسی را در وزارت ورزش و دیگر سازمان های ورزشی اندازه گیریکرد. استفادهازاینپرسش نامهمی تواندراهگشایبسیاریازپژوهش هاییباشدکهدر آن هااندازه گیریادراک رفتارهای سیاسیازاهمیتویژه ایبرخوردارخواهد بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -156
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985089 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.