بررسی و مقایسه دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر علوم پزشکی با دانشجویان غیرعلوم پزشکی در ارتباط با خودآزمایی پستان

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان می باشد که در صورت تشخیص در مراحل اولیه امکان درمان آن وجود دارد. خودآزمایی پستان روشی ساده و ارزان برای غربالگری سرطان پستان است. از آنجایی که دانشجویان قشر تحصیل‏ کرده جامعه هستند انتظار می رود بخصوص دانشجویان رشته های علوم پزشکی، دانش و نگرش و عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی و مقایسه دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر علوم پزشکی با دانشجویان غیرعلوم پزشکی در ارتباط با خودآزمایی پستان در شهر سیرجان می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی 228 نفر از دانشجویان رشته های علوم پزشکی و 240 نفر از دانشجویان رشته های غیر پزشکی شرکت کردند. پرسشنامه ای محقق ساخته، پس از بررسی روایی توسط 10 نفر از اساتید پرستاری و مامایی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، مورد استفاده قرار گرفت و داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تحلیل گردید.
یافته ها
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، میانگین نمرات دانش در ارتباط با خودآزمایی پستان در بین دانشجویان علوم پزشکی 81/3 ± 00/34 و دانشجویان غیر علوم پزشکی40/4 ± 86/32، میانگین نمرات نگرش در بین دانشجویان علوم پزشکی 69/8 ± 11/68 و در بین دانشجویان غیر پزشکی 90/8 ± 54/63 و میانگین نمرات مربوط به عملکرد در ارتباط با خودآزمایی پستان در بین دانشجویان علوم پزشکی 37/6 ± 88/23 و دانشجویان غیرپزشکی 45/7 ± 89/22 بود. بین دانش و نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد (05/0<  P) اما دو گروه از نظر عملکرد اختلاف معنی داری نداشتند (05/0>  P).
نتیجه گیری
نمرات دانش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی متوسط گزارش گردید و نمرات مربوط به حیطه نگرش در حد خوب بودند اما نتایج نشان داد که سطح دانش و نگرش دانشجویان علوم پزشکی نسبت به دانشجویان غیرعلوم پزشکی بالاتر است. اما عملکرد هر دو گروه ضعیف بود. به نظر می رسد در سیستم آموزشی بایستی به جهت ارتقای دانش، نگرش و عملکرد در زمینه خودآزمایی پستان، آموزش به شیوه ای صحیح و با متد آموزشی جدید و کارآمد ارایه گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985571 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.