بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه همبستگی

پیام:
چکیده:
مقدمه
ارتباط بین حمایت اجتماعی و افسردگی می‏تواند بر نتیجه نهایی درمان سرطان پستان موثر باشد، لذا هدف مطالعه حاضر بررسی حمایت اجتماعی و ارتباط آن را با افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان است.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی- همبستگی که در سال 1397 تبریز انجام شد، تعداد 240 بیمار مبتلا به سرطان پستان با رعایت معیارهای ورود و خروج، به روش نمونه‏ گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. از پرسشنامه‏ های حمایت اجتماعی (MSPSS) و افسردگی بک جهت اهداف پژوهش استفاده شد و برای تعیین نوع ارتباط آنان از آزمون همبستگی اسپیرمن  استفاده شد. میزان P<0/05 معنی‏دار در نظر گرفته شد. یافته‏ ها: 63% زنان دارای افسردگی متوسط به بالا بودند و میانگین ± انحراف معیار نمره حمایت اجتماعی کل برابر 92/11±29/40 بود. نتایج همبستگی اسپیرمن حاکی از ارتباط آماری منفی بین افسردگی و حمایت اجتماعی بود. (r = -.512 و p = 0.0001) نتیجه ‏گیری: شیوع افسردگی متوسط و شدید در مطالعه حاضر (63%) نسبت به مطالعات مشابه بالا می‏ باشد، از طرفی در زنانی که افسردگی آنان کمتر از متوسط بود، حمایت اجتماعی بالا بود که بین آنان ارتباط آماری مشاهده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985573 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.