انزیاحات الحذف فی مجموعه محمود درویش "کزهر اللوز او ابعد"، دراسه دلالیه

پیام:
چکیده:
یتتبع هذا البحث ظاهره انزیاحات الحذف فی مجموعه محمود درویش "کزهر اللوز او ابعد"، بوصفها عنصرا فاعلا من عناصر الانزیاح الترکیبی فی النص الشعری، ساعیا إلی رصد اشکال من الحذف فی مجموعته، بهدف الوقوف عند جمالیاتها ودلالاتها الفنیه. ویعنی البحث بقراءه دلالات الحذف من جهتین؛ الاولی: تتعلق بمستویات النحو، والبلاغه، والصوت، والثانیه: تتعلق بالمستوی الشکلی الخطی، فیسود النص اختفاء علامات بصریه، ما یمکن تسمیته ب "الانزیاح الکتابی البصری"، او "الشکل الکتابی النصی للحذف"، وهو یکثر فی الشعر المعاصر (شعر التفعیله وقصیده النثر)، ویتمثل بالنقاط التی یضعها الشاعر، وبجدلیه البیاض والسواد، وبالامتداد الکتابی... وسوی ذلک. وفی الاولی ما یقع علی مستوی الحرف، او علی مستوی الکلمه المفرده، ویکون الترکیز هنا علی حرکه المرکب النحوی فی الحذف علی المستوی الافقی، وتقاطعات ذلک مع المستوی الراسی؛ حیث انفتاح الدلاله بإشعاعات تثری القراءه من خلال عناصر اسلوبیه دلالیه تتحقق عند التلقی، من اهمها المفاجاه والإدهاش، وفی الثانیه ما یتعلق برویه الشاعر الخاصه، فیوظف الحذف علی نحو یحقق به شاعریه الخطاب، لیخرجه من التراکیب العادیه المالوفه إلی تراکیب اکثر فاعلیه؛ إذ تنزاح، فتثیر المتلقی للبحث عن العنصر الغائب اعتمادا علی قرائن وسیاقات، وهنا تبدو شاعریه الخطاب الشعری.فمن اهم اهداف هذا البحث قراءه دلالات الحذف فی المستوی الترکیبی قراءه مخصوصه، والخوض فی اکتناه خفایاه فی لغه محمود درویش؛ إذ نجد ان اللغه الشعریه تبوح باسرارها، وتقول ما لم تقله اللغه المعیاریه، فهو یضع القارئ امام مساءله لغویه وفکریه، وهذه اولی مهام النص الشعری الحدیث والمعاصر.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
107 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985642 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.