ثنائیه الامکنه المغلقه فی شعر محمد عفیفی مطر؛ دراسه سردیه فی "البیت" و"السجن" نموذجا

پیام:
چکیده:
تعد ثنائیه المکان او التقاطب المکانی دراسه نقدیه جدیده فی معرفه التناقضات والمفارقات لدلاله الالفاظ المکانیه المتجانسه التی تتحول وظائفها کی تکسب النص سمات جمالیه تظهر احیانا وتضمر اخری. تحمل الامکنه المغلقه لدورها المرموق فی الشعر العربی المعاصر وظائف شتی نحو الوظیفه المعرفیه الدرامیه ویمکن لها ان توصل القارئ إلی التعرف لمعان مختلفه تحوم حول انفتاح المکان وانغلاقه، واتساع المکان وضیقه، وذاتیه المکان وموضوعیته وما إلی ذلک من مفارقات تطرء عن طریق التاثر بالحالات الداخلیه والملابسات الخارجیه وتوثر فی جوده إبداعه الشعری، ثم تودی إلی تقاطب کامل فی مفرده مکان واحد. إن محمد عفیفی مطر شاعر مصری کبیر ترعرع شعره فی رحاب مجموعه من التعابیر الثنائیه التی تجعل نصه غیر ثابت الدلاله، علی الخصوص یتقبل إقحامه فی لجه التقاطبات المکانیه؛ مواقف ذاتیه واجتماعیه متطوره فی خطاب واحد. تحاول هذه الدراسه باتباعها المنهج الوصفی - التحلیلی ان تتناول سردیه "البیت" و"السجن" المتقاطبه فی شعر محمد عفیفی مطر، وتدل حصیلتها بوجه الإجمال علی ان الشاعر یعبر عن توظیف البیت بثنائیات کثنائیه الحلم والماساه فیه،وثنائیه انغلاق فضائه وانفتاحه، لیهرب، من جهه، من الواقعیات الخارجیه وهواجسها المرهقه إلی عالم الذکریات المبهجه، ویثیر، من جهه اخری، مشاعر الحزن والقلق عبر توسیع دلاله البیت وخرق حدوده إلی مستوی الارض والذود عن حیاض الوطن. یوسع الشاعر دلاله السجن بثنائیه الذاتیه والموضوعیه بحیث یعود مبعث نزعته الاولی إلی شده معاناته وضغوطه النفسیه، وتدل الثانیه علی سرد اهم مواضیع اجتماعیه تخص مواطنیه فی مرحله حضوره فی السجن وقبله.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
129 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985643 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.