محلول سازی و تا خوردگی مجدد اجسام اینکلوژن پروتئین نو ترکیب پوششی ویروس برگ باد بزنی مو تولید شده در Escherichia coli

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
سطوح بالای بیان ژن های خارجی در سلول های میزبان به ویژه در باکتری ها اغلب منجر به تشکیل اجسام اینکلوژن[1] می شود. وجود اسید آمینه سیستئین در ساختار پروتئین ها به تشکیل این اندامک نیز کمک می کند. پیوند های دی سولفیدی درون و بین مولکول های پروتئین غنی از سیستئین پوششی ویروس برگ باد بزنی مو باعث تشکیل اجسام اینکلوژن پس از بیان در Escherichia coli می شود. از این رو به منظور به دست آوردن پروتئین نو ترکیب با ساختار طبیعی، ضروری است پروتئین های تولید شده در سلول باکتری به شکل محلول در آیند.
مواد و روش
در مطالعه حاضر برای تا خوردگی مجدد ساختار پروتئین ها از حلال آمفی پاتیک 2 متیل 2،4پنتان دیول (MPD) در حضور سدیم دو دسیل سولفات (SDS) استفاده شد. به این منظور ابتدا اجسام اینکلوژن حاوی پروتئین پوششی نا محلول ویروس برگ باد بزنی مو با استفاده از عامل دناتوره کننده سدیم دو دسیل سولفات محلول شد. سپس پروتئین پوششی محلول با استفاده از روش کروماتوگرافی اندازه[2] خالص سازی شد و در نهایت پروتئین های پوششی خالص با استفاده از روش MPD/SDS تا خورده شد ند.
نتایج
تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری تا خوردگی مجدد ذرات شبه ویروسی برگ باد بزنی مو را تایید کرد.
نتیجه گیری
به نظر می رسد حلال MPD سبب تعدیل خواص دناتوره کننده سدیم دو دسیل سولفات شده و به این ترتیب روشی ساده، کار آمد و موثر برای تا خوردگی مجدد پروتئین پوششی غنی از سیستئین ویروس برگ باد بزنی مو معرفی شد. [1]- inclusion body [2]- size exclusion chromatography
زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 167
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985712 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!