بررسی میزان و مولفه های طلاق عاطفی در پرستاران متاهل بیمارستان های شهر تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
در طلاق عاطفی با فقدان اعتماد، احترام و محبت به یکدیگر، زوجین در صدد آزار و اذیت، ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگرند و هر یک در جهت یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگری هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان و مولفه های طلاق عاطفی در پرستاران متاهل بیمارستانهای شهر تهران در سال 1395 طراحی و انجام شد.
مواد و روش ها
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل؛ کلیه پرستاران متاهل زن و مرد بیمارستان های منطقه دو شهر تهران در سال 1395 بودند که از میان آنها150 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحلهای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس طلاق عاطفی گاتمن و پرسشنامه محقق ساخته طلاق عاطفی که در 60 گویه و 12 مولفه و بر اساس نظریات طلاق گاتمن (1997)، طلاق روانی کسلر (1975)، مثلث عشق استرنبرگ (1988) و کیفیت روابط زناشویی مارکس (1989) تهیه شده بود، استفاده شد. داده ها از روش تحلیل عاملی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شدند.
یافته ها
تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که، 11 عامل انتقاد، اهانت، رفتار تدافعی، همکاری نکردن، سرخوردگی، قطع عاطفی، فرسایش، سوگواری، عشق ابلهانه، عشق پوچ و  جدایی می توانند متغیر طلاق عاطفی را بسنجند (0/05>P) و مولفه جدایی فیزیکی توانایی سنجش طلاق عاطفی را ندارد (0/05< P). همچنین میزان طلاق عاطفی در گروه نمونه مورد مطالعه، 39/3 درصد بود.
نتیجه گیری
نتایج نشان دادند که، تعامل های منفی و عدم رضایت زناشویی از رابطه دو طرفه، زمینه طلاق عاطفی را فراهم میکند. این پدیده در صورتی که درمان نگردد، زوجین را به سمت طلاق و جدایی رسمی سوق می دهد. با توجه به نتایج این مطالعه و شناسایی مولفه های طلاق عاطفی، امید آن است که با برگزاری کارگاه های تخصصی زناشویی و دوره های زوج درمانی و مشاوره های پیش از ازدواج، به شکل مطلوبی از بروز بیشتر این پدیده جلوگیری گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985820 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.