ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با میزان ترس و همکاری کودکان 8-4 ساله، مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی شهر قم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ترس و اضطراب ناشی از خدمات دندانپزشکی، باعث کاهش همکاری کودک حین درمان می شود. سبک فرزندپروری یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی واکنش رفتاری کودک نسبت به درمان دندانپزشکی است. در این مطالعه تاثیر شیوه فرزندپروری والدین بر میزان ترس و همکاری کودکان در سنین 8-4 ساله بررسی گردید.
روش بررسی
پژوهش حاضر به روش مقطعی بر روی 150 کودک مراجعه کننده به مراکز دندانپزشکی شهر قم (سال 1397) به صورت تصادفی انجام شد. سبک فرزندپروری با استفاده از پرسشنامه بامریند (Baumrind)، میزان ترس کودک با پرسشنامه Children Fear Schedule- Dental Subscale و میزان همکاری کودک، با شاخص فرانکل (Franckel Index) ارزیابی شد. رابطه شیوه فرزندپروری والدین بر میزان ترس و همکاری کودکان با استفاده از آزمون همبستگی و درصورت لزوم رگرسیون بررسی گردید.
یافته ها
در این مطالعه، همبستگی بین سبک های فرزندپروری سهل گیرانه، مستبدانه و مقتدرانه با نمره ترس کودکان معنی دار نبود، اما براساس آزمون توکی، نمره سبک فرزندپروری مستبدانه در گروه منفی از نظر شاخص فرانکل، اختلاف معنی داری نشان داد که بالاتر از سایر گروه ها بود (001/0=p).
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد کودکانی که والدین مستبد دارند، در رابطه با درمان های دندانپزشکی، کمتر همکاری می کنند، اما ترس کودکان با سبک های فرزندپروری والدین ارتباطی ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985867 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.