ارزیابی تغییرات و پیش بینی دمای کمینه در غرب استان مازندران با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM

پیام:
چکیده:
در قسمت اعظم کره زمین، چشم اندازی که اکنون در معرض دید است، عمدتا مصنوع تفکر و ساخته و پرداخته دست انسان است. برخورد و اثر انسان در محیط طبیعی در دوره های کوتاه و بلندمدت به صورت آشکاری ویژگی های گوناگون فضاهای جغرافیایی را دگرگون ساخته است. یکی از نتایج تاثیرگذاری انسان بر محیط طبیعی طی دوره حاضر، پدیده تغییر اقلیم است. از جمله فراسنج های اقلیمی که نقش مهمی در مسائل کشاورزی، انرژی، شهری، گردشگری و حمل و نقل جاده ای دارد، دمای کمینه است. در پژوهش حاضر تلاش شد با استفاده از داده های دمای کمینه پنج ایستگاه هواشناسی غرب استان مازندران و همچنین داده های مدل HADCM3، نحوه تغییرات این فراسنج در دوره های آتی با استفاده از مدل SDSM شبیه سازی شود. بر این اساس بعد از انتخاب متغیرهای جوی مناسب و انجام واسنجی مدل، دقت مدل ایجاد شده در کل دوره پایه مورد ارزیابی قرار گرفت و بعد از حصول اطمینان از دقت کافی مدل، بر اساس داده های دو سناریوی A2 و B2 شرایط دمای کمینه تا سال 2100 شبیه سازی شد. بر اساس نتایج شبیه سازی ها مشخص شد که مقادیر دمای کمینه در منطقه طی سال های آینده، روندی افزایشی خواهند داشت به گونه ای که میانگین فصلی این فراسنج در دوره های 2016 تا 2039، 2040 تا 2069 و 2070 تا 2099 نسبت به دوره پایه به طور متوسط 8/1، 5/3 و 6 درصد افزایش خواهد یافت. بیشترین میزان افزایش دمای کمینه در بخش های غربی و جنوبی منطقه رخ خواهد داد. همچنین مشخص شد برخلاف سایر ماه های سال، دمای کمینه در ماه ژانویه دارای روندی کاهشی خواهد بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985877 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.