اشکال آهن خاک در مزارع تحت کشت نیشکر با مدت زمان بهره برداری متفاوت

پیام:
چکیده:
کشت نیشکر در سطح وسیعی از اراضی استان خوزستان انجام می شود. اما این نوع کشت نیاز به کاربرد آب فراوان برای آبیاری (30000 مترمکعب در هکتار) در فواصل زمانی کوتاه دارد. این بررسی به منظور تعیین اثر زراعت نیشکر بر روند تغییرات اشکال اکسیدهای آهن در مزارع نیشکر با سوابق مختلف کشت انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش سابقه بهره برداری، مقدار کل اکسیدهای آهن آزاد (Fed) و اکسیدهای متبلور آهن (Fed-Feo) افزایش پیدا کرده است. متوسط مقدار Fed از 6958 میلی گرم در کیلوگرم در مزارع با سابقه بهره برداری متوسط تا 4560 میلی گرم در کیلوگرم در مزارع با سابقه کم بهره برداری به دست آمد. در روندی مشابه، متوسط مقدار اکسیدهای آهن متبلور از 3/5888 در مزارع با سابقه بهره برداری زیاد تا 9/5003 میلی گرم در کیلوگرم درمزارع با سابقه بهره برداری کم کاهش یافت. افزایش در مزارع با سابقه زیاد نشان دهنده اثر زراعت نیشکر بر تحول در خاک است. مقدار اکسیدهای غیرمتبلور آهن (Feo) از 9/443 میلی گرم در کیلوگرم در لایه سطحی خاک تا 8/273 میلی گرم در کیلوگرم در عمیق ترین آن کاهش یافت. افزایش در سطح ناشی از وجود مواد آلی و فعالیت میکروبی بیشتر است. مقدار آهن فعال  در تمام مزارع پس از بهره برداری نسبت به قبل از آن کاهش یافته است. همچنین این نسبت از 055/0 در مزارع با سابقه زیاد تا 064/0 در مزارع با سابقه کم به دست آمد که نشان دهنده روند افزایش اکسیدهای بلورین آهن در مزارع با سابقه بهره برداری زیاد است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985880 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!