ارزیابی مدل های AquaCrop، WOFOST و CropSyst در برآورد عملکرد چغندرقند تحت شرایط کم آبیاری

پیام:
چکیده:
چغندرقند یکی از محصولات مهم زراعی است و عملکرد آن به میزان آب مصرفی وابسته است. به دلیل عدم امکان ارزیابی کلیه گزینه های آبیاری بر عملکرد این محصول، می بایست از مدل های گیاهی استفاده کرد . به همین دلیل مدل های گیاهی WOFOST، CropSyst و AquaCrop به منظور تعیین عملکرد چغندرقند مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای ارزیابی مدل ها از داده های ایستگاه تحقیقاتی شهرکرد استفاده شد. تیمارهای آب مصرفی در این پژوهش شامل مقدار آب آبیاری (در پنج سطح؛ E0: 100 درصد، E1: 85 درصد؛ E2: 70 درصد؛ E3: 55 درصد و E4: 30 درصد) بر اساس تبخیر- تعرق گیاه چغندر قند در دوره های مختلف رشد (T1: دوره رشد ابتدایی؛ T2: دوره رشد میانی و T3: دوره رشد انتهایی) بود. نتایج آماره ی RMSE برای عملکرد مدل های AquaCrop، WOFOST و CropSyst به ترتیب برابر با 57/0، 68/0 و 26/0 تن بر هکتار به دست آمد. نتایج آماره NRMSE نیز برای این سه مدل به ترتیب برابر با 11/0، 13/0 و 05/0 تن بر هکتار بود. آماره ی EF نیز نشان داد که مدل CropSyst (91/0) کارایی بهتری نسبت به دو مدلAquaCrop  (62/0) و WOFOST (47/0) در تعیین عملکرد داشت. بر اساس این نتایج، مدل CropSyst ، دقت بیشتری نسبت به دو مدل دیگر دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
199 -207
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985884 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!