ارزیابی کمی کیفیت خاک در کاربری های مختلف دشت شهرکرد به روش فرایند تجزیه سلسله مراتبی

پیام:
چکیده:
ارزیابی کیفیت خاک، به ایجاد تعادل بین عملکرد و منابع خاک، بهبود کیفیت خاک و دستیابی به کشاورزی پایدار کمک می کند. برای ارزیابی کمی کیفیت خاک دشت شهرکرد، 106 نمونه خاک مرکب از عمق صفر تا 25 سانتی متر جمع آوری شدند. بعد از تیمار های اولیه خاک، 11 ویژگی فیزیکی و شیمیایی به عنوان کل داده (Total Data Set)، به روش های استاندارد تعیین شدند. تحلیل آماری نشان داد که تجزیه به مولفه های اصلی (Principle Component Analysis, PCA) سودمند است. حداقل داده ها (Minimum Data Set) با استفاده از PCA انتخاب شدند. فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process) برای تعیین کمی اولویت ها و وزن دهی شاخص ها انجام شد. کیفیت خاک ها با استفاده از شاخص های تجمعی (Integrated Quality Index, IQI) و شاخص نمرو (Nemero Quality Index, NQI) در مجموعه داده ها، تعیین شدند. نتایج نشان دادند که ترتیب کیفیت خاک در کاربری ها عبارتست از: مراتع < کشت دیم > کشت آبی. ضریب همبستگیIQI ، با کل داده ها و حداقل داده ها 97/0 و این مقدار برای NQI برابر 98/0 بود. همبستگی بین نقشه های کیفیت خاک تجمعی و نمرو برای کل داده ها 87/0 و برای حداقل داده ها 91/0 بود. طبقه بندی نقشه کیفیت خاک IQI-TDS نشان داد 5/12 و 5/15 درصد اراضی به ترتیب در شرایط بسیار بالا و بسیار پایین کیفیت قرار دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
293 -307
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985891 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!