مقایسه روش های موجود برای تعیین ظرفیت باربری نهایی پی های سنگی و اعتبارسنجی آنها بر اساس ظرفیت واقعی اندازه گیری شده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با افزایش نیاز به طراحی و ساخت بناهای سطحی نظیر سدها، پل ها و دیگر سازه های سنگی و بتنی، تعیین ظرفیت باربری نهایی شالوده از اهمیت قابل توجهی برای مهندسین معدن، مکانیک سنگ و ژئوتکنیک برخوردار است. با توجه به اینکه که بستر اکثر سازه های سطحی را توده های سنگ تشکیل می دهد لذا طراحی موفق یک شالوده به تخمین دقیق ظرفیت باربری توده سنگ زیر آن وابسته است. بر همین اساس، تعیین ظرفیت باربری نهایی توده سنگ با استفاده از روش های برجا، تحلیلی، عددی و تجربی توسط پژوهشگران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر، انتخاب دقیق ترین روش از بین روش های موجود برای تعیین ظرفیت باربری نهایی توده سنگ است. بر اساس داده های واقعی گردآوری شده از منابع معتبر، ظرفیت باربری نهایی در هر کدام از روش های موجود محاسبه و نتایج حاصله با همدیگر مقایسه شده است. مقایسه و اعتبارسنجی روش های موجود با استفاده از شاخص های ارزیابی عملکرد شامل ضریب همبستگی، ضریب تصمیم گیری، جذر میانگین مربعات خطا و میانگین خطای مطلق صورت گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این مقایسه، اولویت بندی روش های موجود بر مبنای کم ترین خطا و بیش ترین تطابق با مقادیر واقعی انجام و مناسب ترین روش ها برای تعیین ظرفیت باربری نهایی توده سنگ پیشنهاد شده است. از مهم ترین مزایای این پژوهش می توان به اعتبار سنجی روش های تخمین ظرفیت باربری نهایی توده سنگ و تعیین دقیق ترین روابط اشاره کرد که بر اساس شرایط حاکم بر مسئله در اختیار طراحان قرار گرفته و باعث صرفه جویی در هزینه و زمان می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1986036 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!