ارتباط تاب آوری با کیفیت زندگی حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مواجه مکرر پرستاران با شرایط دردناک و رنج آور بیماران در بخش های ویژه می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی حرفه ای در آنان گردد که خود می تواند زمینه ساز آسیب های روانی، همچون افت کیفیت مراقبت و برآیندهای مراقبت از بیماران شود. با توجه به اهمیت تاب آوری در تحمل شرایط دشوار، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاب آوری و ارتباط آن با کیفیت زندگی حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه انجام شده است.
روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی است که در آن 200 نفر از پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در استان خراسان جنوبی به روش سرشماری در سال 1397 وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری Connor و Davidson و پرسشنامه کیفیت زندگی حرفه ای Stamm استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل (تی تست، آنالیز واریانس و کروسکال والیس) در SPSS نسخه 16 انجام گرفت.
یافته ها
میانگین نمره کل تاب آوری 39/20 ± 31/60 بود. میانگین نمره سه بعد کیفیت زندگی حرفه ای، خستگی از شفقت 13/9 ± 54/34، فرسودگی شغلی 70/5 ± 06/24 و استرس آسیب زای ثانویه 86/7 ± 49/26 بود. همچنین بین تاب آوری و خستگی از شفقت ارتباط معکوس و معنی داری مشاهده شد (r=-0/44)(p=0/001)
نتیجه گیری کلی
 با توجه به سطح متوسط ابعاد کیفیت زندگی حرفه ای، توجه بیشتر به عوامل موثر بر کیفیت زندگی حرفه ای ضروری است. همچنین نظر به ارتباط معنی دار بین تاب آوری و خستگی از شفقت کیفیت زندگی حرفه ای آموزش راهکارهای تقویت تاب آوری در برنامه آموزشی پرستاران و دانشجویان پرستاری توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1986178 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.