اثر عصاره برگ بلوط بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی و ترکیب چربی بطنی در بره های پرواری

پیام:
چکیده:
این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر استفاده از عصاره برگ بلوط بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی و ترکیب چربی بطنی بره های پرواری با استفاده از 12 بره لری- بختیاری در دو گروه: دریافت کننده جیره بدون عصاره برگ بلوط (شاهد) و گروه دریافت کننده جیره حاوی عصاره برگ بلوط در مدت آزمایشی 105 روز انجام شد. نتایج نشان داد که افزودن عصاره برگ بلوط به جیره تاثیر معنی داری بر عملکرد نداشت، اما موجب کاهش معنی دار چربی بطنی (002/0)، دنبه (026/0) و افزایش وزن روده خالی (003/0) بره ها شد. تفاوت معنی داری بین تیمارها در مورد فراسنجه های خونی مشاهده نشد، درحالی که شاخص آنتی اکسیدانی مالون دی آلدئید با افزودن عصاره برگ بلوط بهبود نشان داد. نیتروژن آمونیاکی شکمبه در بره هایی دریافت کننده عصاره برگ بلوط، به میزان 747/2 میلی گرم در دسی لیتر کمتر بود. اضافه کردن عصاره برگ بلوط موجب افزایش معنی دار به میزان 23/5 درصد در اسید چرب های غیراشباع و کاهش اسید چرب اشباع چربی بطنی گردید. به طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از عصاره برگ بلوط (حاوی تانن) در جیره پرواری می تواند موجب بهبود فراسنجه های کیفی لاشه و وضعیت آنتی اکسیدانی بره های پرواری، بدون داشتن اثرات منفی بر عملکرد شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1987705 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!