افزایش حساسیت کیت الایزای گلیکوپروتئین مرتبط با آبستنی به منظور تشخیص سریع تر آبستنی در گاو شیری

پیام:
چکیده:
تشخیص سریع آبستنی یکی از فاکتورهای کلیدی موثر در افزایش بازدهی تولید مثل در گاوهای شیری است. گلیکوپروتئین های مرتبط با آبستنی توسط جفت گاوهای آبستن تولید و تراوش می شوند و در سال های اخیر در تشخیص آبستنی گاو مورداستفاده قرارگرفته اند. با توجه به محدود شدن روش سونوگرافی و سایر روش های مورداستفاده به حدود روز 30 پس از تلقیح، هدف از این پژوهش کاهش زمان تشخیص آبستنی با استفاده از نانو کیت تشخیص گلیکوپروتئین مرتبط با آبستنی بود. برای این منظور، یک نانو کیت الایزای ساندویچی برای تشخیص گلیکوپروتئین های مرتبط با آبستنی طراحی و ساخته شد. نانوذرات مگنت به منظور افزایش سطح تماس بین آنتی بادی و آنتی ژن مورداستفاده قرار گرفت و از ویژگی میل اتصال پذیری بالا بین استرپتاویدین و بیوتین برای اتصال آنتی بادی به نانوذرات استفاده شد. در این پژوهش تعداد 58 گاو شیری نژاد هلشتاین انتخاب و تکنیک همزمان سازی و تلقیح مصنوعی انجام شد. نمونه های خون گاوها از روز 18 تا 30 پس از تلقیح روزانه جمع آوری و پس از انتقال به آزمایشگاه نمونه های پلاسمای خون جداسازی شد و وضعیت آبستنی در روز 30 و 60 آبستنی به ترتیب با استفاده از سونوگرافی و لمس راست روده بررسی شد. غلظت گلیکوپروتئین های مرتبط با آبستنی در نمونه های پلاسما با استفاده از نانوکیت اندازه گیری و با استفاده از نرم افزار SAS آنالیز شد. نتایج نشان داد، غلظت گلیکوپروتئین ها از روز 21 تا 30 پس از تلقیح به صورت وابسته به روز در گاوهای آبستن افزایش می یابد. همچنین اولین افزایش چشمگیر در غلظت گلیکوپروتئین ها در روز 23 پس از تلقیح مشاهده شد و گاوهایی که تا روز 60 پس از تلقیح آبستن تشخیص داده شدند، در روز 24 پس از تلقیح غلظت گلیکوپروتئین بیشتری در مقایسه با گاوهای غیرآبستن داشتند (به ترتیب ng/ml 15/0±28/2 و 18/0±7/0) .بر اساس این نتایج، غلظت گلیکوپروتئین در روز 24 آبستنی می تواند نشانه ای زودهنگام از وضعیت آبستنی در گاوهای شیری باشد. بااین حال، مطالعات بیشتری لازم است تا کارایی این روش تایید شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p1987747 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!