تعیین تاثیر فرایند سنگ زنی بر توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF

پیام:
چکیده:
امروزه کاربرد پوشش WC-10Co-4Cr ایجاد شده توسط HVOF، در قطعات کلیدی صنایع مختلف، به میزان قابل توجه ای توسعه یافته است. این پوشش ها به منظور دستیابی به صافی سطحی مطلوب سنگ زنی می شوند. در این مطالعه، به بررسی اندازه گیری تجربی و تحلیل المان محدود تنش پسماند پوشش پس از فرایند سنگ زنی، پرداخته شد. در اندازه گیری تجربی، تنش پسماند پوشش توسط تکنیک پراش اشعه ایکس (XRD) به روش sin2  تعیین شده و از فرایند برداشت شیمیایی ماده به منظور اندازه گیری تنش در راستای ضخامت پوشش به کار برده شد. در تحلیل المان محدود فرایند سنگ زنی پوشش، در ابتدا با اعمال فلاکس حرارتی ناشی از سنگ زنی، توزیع دمایی در قطعه حاصل می شود. سپس قطعه تا رسیدن به دمای محیط خنک می شود. تاریخچه دمایی حاصل از تحلیل حرارتی به تحلیل تنش اعمال شده و با اعمال نیروهای سنگ زنی و تنش پسماند ناشی از فرایند HVOF، توزیع نهایی تنش تعیین می شود. نتایج نشان داد که تطابق قابل قبولی مابین نتایج تجربی و شبیه سازی وجود دارد و پس از فرایند سنگ زنی، مقدار تنش پسماند فشاری سطحی پوشش، افزایش می یابد. همچنین در بررسی تجربی و شبیه سازی، افزایش تنش پسماند فشاری، در مقایسه با شرایط قبل از سنگ زنی به ترتیب تا عمقµm  100 وµm  120 می باشد. در عمق بیش تر پوشش و همچنین در فصل اشتراک پوشش- زیرلایه افزایش تنش پسماند فشاری مشاهده نمی گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1987982 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!