نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور

پیام:
چکیده:
حمل و نقل ریلی بدون اغراق هسته اصلی سیستم ها و روش های حمل و نقل در کشورهای پیشرفته می باشد. در کشور ما نیز با توجه رشد روزافزون شهرنشینی و دغدغه های اقتصادی، زیست محیطی و رفع نیازهای جامعه، در سال های اخیر به حمل و نقل ایمن، سریع و کارآمد و توسعه حمل و نقل ریلی، توجه ویژه ای شده است. از سوی دیگر بررسی شبکه همکاری های علمی و فنی و تدوین سیاست هایی جهت اطمینان از وجود روابط لازم در بین نهادها و ایجاد دیدگاهی واحد از شبکه، نیازمند چارچوبی است که در ادبیات علمی نگاشت نهادی می نامند. هدف از پژوهش حاضر ترسیم نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. بر این اساس با محوریت قراردادن مفهوم نظام ملی نوآوری در قالب ابعاد شش گانه رویکرد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، اقدام به شناسایی نهادهای موثر در هر بخش و تدوین طرح کلی نگاشت نهادی صنعت حمل و نقل ریلی گردید. در هر مرحله از تدوین نگاشت با توجه به مصاحبه های انجام شده با متخصصین این حوزه نسبت به تکمیل مراحل اقدام گردید. به منظور ترسیم نگاشت نهادی شش گام اصلی در این پژوهش شناسایی شد که شامل: شناسایی سازمان های موجود در حوزه حمل و نقل ریلی، شناخت روابط میان بنگاهی بین نهادهای موجود در صنعت حمل و نقل ریلی، تهیه ماتریس نهاد- کارکرد برای وضع موجود صنعت، تهیه طرح اولیه نگاشت نهادی برای وضع موجود صنعت، نظرخواهی درخصوص نگاشت تهیه شده و طرح کلی نگاشت نهادی حوزه حمل و نقل ریلی. در نهایت نهادهای اصلی حوزه حمل و نقل ریلی در شش بخش نگاشت نهادی شامل سیاست گذاری، پشتیبانی مالی، تحقیق و توسعه، تربیت نیروی انسانی، کارآفرینی و انتشار فناوری احصا گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988176 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!