طراحی پرسشنامه نگرش ماماهای ایرانی در مورد درس نامه های مامایی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
منابع درسی دانشجویان، نقش مهمی در شکل گیری هویت حرفه ای آن ها دارد. بررسی نگرش افراد مرتبط با یک حرفه، لازمه ایجاد بهینه سازی در آموزش و بهبود در عملکرد افراد مشغول خدمت در آن می باشد. تعیین نگرش مدرسین مامایی در راستای بهره مندی بیشتر از منابع مختص مامایی در امر آموزش مامایی اهمیت فراوانی دارد، لذا هدف این پژوهش طراحی و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نگرش ماماها نسبت به درس نامه های مامایی است.
مواد و روش کار
مطالعه حاضر، یک مطالعه تحلیلی است. جهت تعیین روایی محتوا از روش جدول لاوشی استفاده گردید. پذیرش عبارات بر مبنای کسب نمره حداقل 62/0 برای نسبت روایی محتوایی و 79/0 برای شاخص روایی محتوایی انجام شد. برای بررسی پایایی، پرسشنامه توسط 30 نفر از اساتید مامایی تکمیل و سپس پایایی به روش آلفای کرونباخ و معیار پذیرش 75/0 محاسبه گردید. محاسبات با نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام شد..
یافته ها
بر اساس مصاحبه ها 17 عبارت تعیین گردید. سه عبارت به دلیل اینکه نسبت روایی محتوایی کم تر از 62/0 بود حذف شدند. متوسط مقدار نسبت روایی محتوایی برای عبارات باقیمانده، 83/0 بود. ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد.
بحث و نتیجه گیری
پرسشنامه نگرش ماماها در مورد درس نامه های مامایی، ابزاری پایا و روا است و می تواند نگرش گروه های مختلف مامایی ازجمله مدرسین، دانشجویان و دانش آموختگان مامایی را نسبت به درس نامه های مامایی بسنجد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988443 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!