بررسی عملکرد پرستاران در انجام مراقبت ایمن از بیماران سالمند بستری در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 95-1394

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
پذیرش سالمندان در بیمارستان می تواند آنان را در وضعیتی بحرانی و پر از عوامل متعدد و پیچیده به بیمار قرار دهد که رعایت نکات مربوط به مراقبت ایمن در این مراکز توسط پرستاران، شیوع بیماری و صدمات به آنان را کاهش می دهد، طول مدت درمان یا بستری آنان در بیمارستان را کوتاه می کند، وضعیت عملکردی بیماران را بهبود و همچنین حس رفاه و رضایتمندیشان را افزایش می دهد. ازاین رو بررسی و پایش عملکرد کادر درمان ازجمله پرستاران در این رابطه مهم است. این مطالعه به صورت توصیفی، تحلیلی و مقطعی در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) و آیت الله طالقانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با هدف ارزیابی عملکرد پرستاران در مراقبت ایمن از بیماران سالمند انجام شد.
مواد و روش کار
در این مطالعه، 50 نفر از پرستاران به صورت نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی انتخاب شدند و به میزان 3 بار عملکرد مراقبتی ایشان در شیفت های مختلف کاری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار مطالعه، چک لیست مشاهده ای محقق ساخته، شامل دو بخش مشخصات دموگرافیک و عملکرد ایمن بود. نتایج حاصل از تحقیق،  با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و نیز آزمون های آماری کای دو، کروس کال ولیس و من ویتنی حاصل شدند.
یافته ها
درمجموع، 61 درصد از پرستاران دارای عملکرد مطلوب بودند. نوع شیفت که بیشترین میزان مطلوبیت عملکرد در شیفت صبح و عصر بود و پرستاران با سابقه کاری بیشتر، پرستاران قراردادی، پیمانی و رسمی و نیز پرستاران شیفت های ثابت، بیشترین عملکرد مطلوب را نشان دادند. همچنین مشخص شد که بین سابقه کار پرستاران و عملکرد ایمن آنان ارتباط مستقیمی وجود دارد (p ≤ 0.05).
نتیجه گیری
با توجه به استانداردهای ایمنی بیمار و هدف اصلی نظام سلامت در جهت ارائه خدمات با کیفیت، نیاز به برنامه های آموزشی در راستای ارتقاء امر مراقبت ایمن وجود دارد. همچنین  نیز پیشنهاد می شود در شیفت های کاری از پرستاران با سابقه کار بیشتر در کنار پرستاران تازه کار استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988447 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.