بررسی ارتباط مصرف مکمل های غذایی مادر در دوران بارداری با شاخص های آنتروپومتریک نوزاد در هنگام تولد در جنوب ایران (مطالعه موردی: بندرعباس)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تغذیه نامناسب و عدم دریافت مواد مغذی موردنیاز در دوران بارداری سلامت مادر و نوزاد را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر مصرف مکمل های غذایی مادر طی بارداری بر شاخص های آنتروپومتریک هنگام تولد طراحی شد.
مواد و روش ها
مطالعه هم گروهی حاضر بر روی بخشی از اطلاعات مطالعه کوهورت بندرعباس انجام شد. مواجهه اصلی مصرف مکمل های غذایی در دوران بارداری توسط مادران و متغیر وابسته نیز شاخص های آنتروپومتریک نوزادان هنگام تولد بود. شاخص خطر نسبی تطبیق داده شده با استفاده از مدل رگرسیون پواسون تغییریافته محاسبه شد. تمام آنالیزها با استفاده از نرم افزار STATA انجام گردید.
نتایج
196 نفر از افراد انتخاب شده در مطالعه باقی ماندند. محدوده سنی مادران از 16 تا 42 سال، با میانگین (5/62±) 27/28 بود. تعداد 81 نفر از مادران قرص آهن، 84 نفر قرص مولتی ویتامین و 149 نیز قرص ویتامین D به صورت نامنظم مصرف کرده بودند. 12/76 %  از نوزادان وزن، 8/67% قد و 18/88% دور سر نامطلوب هنگام تولد داشتند. خطر نسبی بین وزن پایین هنگام تولد و مصرف قرص مولتی ویتامین 2/65 به دست آمد. همچنین خطر نسبی بین قد پایین هنگام تولد و مصرف قرص آهن و مولتی ویتامین به ترتیب برابر 3/54 و 4/56 به دست آمد.
نتیجه گیری
بین مصرف نامنظم آهن و مولتی ویتامین در دوران بارداری با وزن و قد هنگام تولد ارتباط وجود دارد، اما بین مصرف مکمل های غذایی در دوره بارداری و دور سر هنگام تولد ارتباط وجود ندارد. مصرف مکمل هایی غذایی مادران در بارداری نیازمند توجه بیشتر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1277 -1288
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988686 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.