مقایسه تاثیر روش بازی و تماشای کارتون بر میزان اضطراب قبل از بیهوشی در کودکان 69 ساله کاندید عمل تانسیلکتومی

پیام:
چکیده:
مقدمه
اضطراب قبل از اعمال جراحی میتواند تاثیرات متفاوتی روی کودکان و خانواده های آنها داشته و روند درمان آنها را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات قبلی نشان دادهاند استفاده از روش های غیردارویی (تماشای کارتون و بازی) جهت کاهش اضطراب کودکان نسبت به روش های دارویی مزایایی دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دو روش بازی و تماشای کارتون در کاهش اضطراب کودکان بلافاصله قبل از شروع روند بیهوشی مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار
مطالعه نیمه تجربی حاضر با طرح سه گروهی (تماشای کارتون، بازی و کنترل) در 90 کودک 3-6 ساله کاندید عمل جراحی تانسیلکتومی (هر گروه 30 نفر) در بیمارستان ولیعصر بیرجند در مقطع زمانی زمستان 1394 انجام شد. داده ها قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه اضطراب Yale جمعآوری و توسط آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی تی زوجی، آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون، توکی و تحلیل واریانس آنالیز شد.
یافته ها
میانگین اضطراب واحدهای مورد پژوهش قبل از مداخله بر حسب گروه های مختلف معنیدار نبود (P=0/7) اما بعد از مداخله (بلافاصله قبل از بیهوشی) معنی دار شد (P=0/02). میانگین اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه بازی P=0/03، کارتون P=0/001 و کنترل P=0/1 بود. آزمون تعقیبی توکی در زمینه تفاوت بین گروه ها حاکی از آن بود که میانگین اضطراب در گروه کارتون به طور معنی داری پایینتر بود (P<0/001).
نتیجه گیری
بازی و تماشای کارتون نقش موثری در کنترل اضطراب کودکان قبل از بیهوشی دارد. لذا پیشنهاد می شود در بخشهای جراحی و اتاق عمل کودکان، شرایط و تسهیلات لازم برای اجرای این روش ها مهیا گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988713 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.