ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
خشونت خانگی متداولترین نوع خشونت علیه زنان است که اثر منفی بر سلامت روان مادران، کودکان، خانواده و اجتماع دارد. لذا، این مطالعه با هدف میزان وضعیت همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اهواز صورت گرفت.
روش کار
این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 310 فرد مراجعه کننده به پزشکی قانونی اهواز در سال های 1395 و 1396 انجام شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، شغل، تحصیلات، نوع آسیب و ابزار آسیب از طریق پرونده فرد جمع آوری گردید. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS-22 با سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شد.
یافته ها
شایعترین خشونت اعمال شده علیه زنان مورد مطالعه خشونت جسمی با 1/73 درصد بود. شیوع خشونت روحی-عاطفی 9/26 درصد بود. نتایج نشان داد که زنان خانه دار (78 درصد) نسبت به زنان شاغل (9/21 درصد) بیشتر در معرض خشونت-های خانگی قرار دارند و ارتباط معنی داری میان شاغل نبودن و میزان همسر آزاری وجود دارد (p≤0.01). همچنین نتایج نشان داد که انواع خشونت علیه زنان با تحصیلات افراد ارتباط دارد (p≤0.001) و در افراد با تحصیلات دیپلم (5/54 درصد) و زیر دیپلم (7/25 درصد) نسبت به افراد دانشگاهی (9/19 درصد) بیشترین موارد همسر آزاری بودند.
نتیجه گیری
خشونت جسمی فراوانترین نوع همسر آزاری بوده و با شغل و تحصیلات افراد مرتبط بود. با توجه به شیوع بالای همسرآزاری، تدوین برنامه های غربالگری جهت کاهش این مشکل ضروری به نظر میرسد. بهترین راهکار پیشنهادی برای کاهش خشونت خانگی علیه زنان، آموزش است. واژه های کلیدی: همسرآزاری، خشونت جسمی، خشونت عاطفی، اهواز
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988883 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!