تفاوت های توانایی تئوری ذهن پایه در کودکان پیش دبستانی دارای لکنت

پیام:
چکیده:
مقدمه
این تحقیق با هدف مقایسه توانایی تئوری ذهن پایه در کودکان پیش دبستانی دارای لکنت و همسالان طبیعی آنها و همچنین بررسی تاثیر تئوری ذهن روی شدت لکنت کودکان، به روش پژوهش مورد- شاهدی انجام شد.
روش کار
جامعه آماری شامل کودکان پیش دبستانی دختر و پسر (6 ساله) مبتلا به ناروانی گفتاری و طبیعی ساکن شهر زاهدان بود که از بین آنها، 16 کودک مبتلا به ناروانی گفتار با روش نمونه گیری در دسترس که حداقل شش ماه از آغاز لکنت آنها گذشته و زبان همه آنها نیز فارسی بود انتخاب شدند. 18 کودک بدون لکنت نیز که از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با کودکان مبتلا به لکنت همگن بودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تئوری ذهن که روایی و اعتبار آن توسط قمرانی و همکاران در حد مطلوبی گزارش شده است، استفاده گردید.
یافته ها
داده های جمع آوری شده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس، تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده مشخص نمود که کودکان دارای لکنت در آزمون تئوری ذهن پایه، نمرات بیش تری را نسبت به کودکان طبیعی کسب کردند و تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت (0001>p).
نتیجه گیری
با توجه به یافته های مطالعه حاضر می توان اذعان نمود که کودکان دارای لکنت، به گونه ای متفاوت از کودکان بدون لکنت، محرک های پیرامون را مورد توجه و تفسیر قرار می دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988884 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!