پیش بینی عملکرد کلزا در مراحل مختلف رشد به وسیله تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست

پیام:
چکیده:
کلزا منبع روغن خوراکی است و کشت آن در ایران و جهان رو به رشد می باشد. در زمینه تخمین عملکرد کلزا به وسیله سنجش از دور تحقیقات کمی صورت گرفته است. در سال زراعی 96-95 با هدف پیش بینی عملکرد کلزا به وسیله ماهواره لندست 8، سنجنده OLI، سه مزرعه کشت این محصول مورد ارزیابی قرار گرفت. تصاویر ماهواره ای در پنج مرحله قبل از گل دهی، اوایل گل دهی، اوج گل دهی، رسیدگی سبز و رسیدگی خشک پردازش گردید و تعدادی از شاخص های گیاهی براساس نسبت بین باندها استخراج گردید. محدوده شبکه ای پیکسل های مزارع تعیین گردید و برای افزایش دقت تعیین موقعیت پیکسل ها در مزارع از سیستم موقعیت یابی جهانی سینماتیک زمان واقعی (RTKGPS) استفاده گردید. نمونه برداری از داخل پیکسل های مزارع در هنگام برداشت انجام گردید و عملکرد دانه کلزا اندازه گیری گردید. در مجموع از سه مزرعه مورد مطالعه 28 پیکسل برای پیاده سازی مدل های پیش بینی و نیز اعتبارسنجی آنها اخذ شد. از مدل های رگرسیونی خطی ساده و چند متغیره برای ارزیابی ارتباط بین عملکرد کلزا و شاخص های گیاهی استفاده گردید. نتایج نشان داد براساس مدل رگرسیون خطی ساده، بین مراحل رشد، بالاترین ضریب تبیین (R2) در هر یک از شاخص های گیاهی به یکی از دو مرحله اوج گل دهی و رسیدگی سبز تعلق داشت. ضریب تبیین در تمام شاخص های گیاهی، در مرحله قبل از گل دهی ضعیف (پایین تر از 10 درصد) و در دو مرحله اوائل گل دهی و رسیدگی خشک نسبتا متوسط (52-24 درصد) بوده است. براساس این مدل، در مرحله اوج گل دهی شاخص تفاضل نرمال شده زردی (NDYI) با 67 درصد و در مرحله رسیدگی سبز شاخص نسبت پوشش گیاهی (RVI) با 64 درصد بالاترین ضریب تبیین را نسبت به سایر شاخص های گیاهی کسب کرده اند. با به کارگیری مدل رگرسیون خطی چند متغیره گام به گام با چهار باند مرئی و مادون قرمز نزدیک به عنوان ورودی، بهترین مدل پیش بینی عملکرد کلزا در مرحله گل دهی با ضریب تبیین 78 درصد و میزان اعتبارسنجی 74 درصد به دست آمد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989023 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.