بررسی خواص فیزیکی، آنتی اکسیدانی و مکانیکی فیلم پکتین فعال حاوی اسانس نعناع فلفلی و رازیانه

پیام:
چکیده:
در این پژوهش اسانس نعناع فلفلی، رازیانه در سطوح (5/0، 1، 5/1 درصد) به صورت جدا و ترکیبی در فیلم خوراکی پکتین به منظور تغییر خواص عملکردی فیلم ها به کار گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که افزودن اسانس نعناع فلفلی و رازیانه به فیلم سبب کاهش معنی دار در میزان حلالیت و رطوبت فیلم شد (05/0p<)، تاثیر اسانس رازیانه در کاهش حلالیت بیشتر از اسانس نعناع فلفلی بود. با افزایش غلظت اسانس ها در فیلم کدورت ازAu.nm-1 72/0 تا  Au.nm-197/5 افزایش یافت ولی استفاده از ترکیب اسانس ها در فیلم به سبب تشکیل امولسیون همگن تر باعث افزایش کمتر کدورت شد. نتایج آزمون FTIR نشان دهنده برهمکنش جدید بین اسانس ها با پلیمر پکتین بود. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در فیلم های حاوی 5/1 درصد اسانس رازیانه ایجاد شد، اندازه گیری ترکیبات فنولی صحت فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس ها را تایید کرد که مقدار ترکیبات فنولی برای رازیانه (گالیک اسیدmg/g  71/385) و نعناع فلفلی (گالیک اسیدmg/g  83/322) بود. مقدار نفوذپذیری به بخار آب در فیلم های حاوی اسانس تا 50 درصد کاهش یافت. در نتایج حاصل از خواص مکانیکی، درصد کشسانی فیلم های پکتین با افزودن اسانس به طور معنی داری افزایش یافت (05/0p<)، ولی استحکام کششی و مدول الاستیک کاهش یافت. از لحاظ تغییرات رنگ، جذب نور توسط ترکیبات فنولیک اسانس سبب کاهش در پارامتر زردی نسبت به نمونه شاهد بود، اختلاف رنگ کلی در فیلم حاوی اسانس، به دلیل وجود اسانس بیشتر از فیلم های بدون اسانس بود، اندیس زردی و اندیس سفیدی در فیلم های دارای اسانس به ترتیب کاهش و افزایش یافت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -143
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989025 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.