تاثیر معدن کاوی سنتی زغال سنگ بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و غلظت فلزات سنگین خاک در جنگل لاویج

پیام:
چکیده:
معدن کاوی در جنگل با تاثیر بر کیفیت خاک، سلامت بوم سازگان جنگلی را به مخاطره می اندازد. هدف این پژوهش، بررسی میزان تاثیر فعالیت معدن کاوی بر مشخصه های خاک در سری 2 طرح جنگلداری لاویج بود. پس از جنگل گردشی و تعیین موقعیت معدن، سطح مربع شکلی به مساحت 4 هکتار با مرکزیت معدن تعیین و در آن، 16 قطعه نمونه (20×20 متر) به صورت تصادفی- منظم (ابعاد شبکه 60×60 متر) مشخص شد. سپس منطقه ای در مجاور معدن که تحت تاثیر فعالیت معدن کاوی نبود، به عنوان منطقه شاهد در نظر گرفته شد. برای بررسی مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک در دو منطقه، در مرکز هر قطعه نمونه، یک نمونه از لایه بالایی (10-0 سانتی متر) تهیه شد. در آزمایشگاه جرم مخصوص ظاهری، رطوبت وزنی، بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سرب و کادمیم و درصد کربن آلی نمونه های خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که معدن کاوی سبب کاهش معنی دار مقادیر رطوبت، واکنش خاک، هدایت الکتریکی، غلظت نیتروژن و پتاسیم شد. غلظت فلزات سرب و کادمیم در منطقه معدن به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود. با توجه به نتایج این تحقیق مبنی بر اثرهای منفی فعالیت معدن کاوی، باید اصلاح خاک آلوده در این مناطق در دستور کار سازمان های ذی ربط قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989140 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.