تاثیر مصاحبه انگیزشی بر میزان موفقیت شیردهی انحصاری در زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شیردهی انحصاری در شش ماه اول زندگی نقش عمده ای در پیشگیری از بیماری و مرگ و میر کودکان دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مصاحبه انگیزشی بر موفقیت شیردهی انحصاری در زنان نخست زا انجام شد.
روش ها
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده با مشارکت 210 نفر از مادران باردار نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریه انجام شد. شرکت کنندگان با استفاده از روش تصادفی سازی بلوکی (بلوک های شش تایی با حجم برابر) به سه گروه 70 نفره مداخله مصاحبه انگیزشی، سخنرانی و کنترل تخصیص داده شدند. برای گروه مداخله 1 (مصاحبه انگیزشی)، پنج جلسه آموزش گروهی و سه پیگیری تلفنی و برای گروه مداخله 2 (سخنرانی)، یک جلسه دو ساعته در هفته های 34-31 بارداری در مورد آموزش شیردهی انجام شد. گروه کنترل فقط مراقبت های روتین را دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیرمادر بود که در پایان دو، چهار و شش ماهگی شیرخوار اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزارspss نسخه 20 و آزمونهای آماری خی دو، آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
سه گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همگن بودند. موفقیت شیردهی انحصاری در گروه مصاحبه انگیزشی به طور معناداری بیشتر از سایر گروه ها بود (0/001 P=). شانس شیردهی انحصاری در گروه مداخله با روش مصاحبه انگیزشی 7/4 برابر گروه کنترل و در گروه مداخله با روش سخنرانی 2/6 برابر گروه کنترل بود (0/001 P =).
نتیجه گیری
با توجه به تاثیر مصاحبه انگیزشی بر موفقیت شیردهی انحصاری، این تکنیک مشاوره به عنوان راهکاری جهت افزایش موفقیت شیردهی انحصاری به ویژه در مادران نخست زا پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989421 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!