اثر دو ماه تمرین مقاومتی با و بدون مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ناندرلون از مشتقات تستوسترون می باشد که با افزایش ساخت پروتئین، سبب بزرگ شدن اندازه عضله شده و مورد سوء استفاده ورزشکاران قرار می گیرد. این مطالعه با هدف بررسی اثر تمرین مقاومتی و مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون انجام شد.
روش ها
40 سر موش صحرایی انتخاب و در 8 گروه (1. کنترل، 2. شم، 3. ناندرلون، 4. ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی، 5. ناندرلون همراه با 5/12 کروسین میلی گرم بر کیلوگرم، 6. ناندرلون همراه با 25 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین، 7. ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی و 12/5 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین و 8. ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی و 25 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین) تقسیم شدند. گروه های 4، 7 و 8 به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته تمرینات مقاومتی را انجام دادند و گروه های 5- 8 روزانه به میزان تجویز شده کروسین دریافت کردند. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی بنفرونی استفاده شد .
نتایج
25 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین (0/002=P)، تمرین + 12/5 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین (0/003=P) و تمرین + 25 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین (0/001=P) باعث کاهش معنادار سطح یا فعالیت کاتالاز گردید؛ تمرین + 12/5 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین (0/001=P) و تمرین + 25 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین (0/001=P) نسبت به تمرین اثر معنی داری بیشتری بر کاهش کاتالاز نشان داد؛ 5/12 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین باعث افزایش معنا دار سطح یا فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز گردید (02/0=P).
نتیجه گیری
به نظر می رسد مصرف همزمان کروسین و تمرینات مقاومتی دارای اثرات تعاملیآنتی اکسیدانی در موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون نمی باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989422 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.