ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کو

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
 با توجه به تغییرات فیزیولوژیکی و ایمونولوژیکی بدن انسان به دنبال فعالیت حاد وامانده ساز و شواهد موجود در طب سنتی از آثار زرشک در تقویت سیستم ایمنی، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمونوگلوبین هایA،G ،M  و کورتیزول دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز بود.
روش کار
در این مطالعه کار آزمایی بالینی،20 دختر جوان فعال سالم (سن 28/1±92/23 سال؛ وزن 71/5±69/55 کیلوگرم) به طور تصادفی در دو گروه تجربی (مصرف 250 میلی لیتر آب زرشک و فعالیت درمانده ساز) و کنترل (مصرف 250 میلی لیتر دارونما و فعالیت درمانده ساز) قرار گرفتند. هر دو گروه پس از مکمل یاری دو هفته ای، فعالیت ورزشی منتخب تا حد واماندگی را بر روی نوارگردان اجرا کردند. در این پژوهش ارزش غذایی آب زرشک استخراج و تغذیه آزمودنی ها مورد تحلیل قرار گرفت. نمونه های خونی جهت سنجش متغیرهای ایمنی هومورال در شرایط مشابه در سه مرحله پیش آزمون، پس از دو هفته مکمل یاری و پس از آزمون وامانده ساز، اندازه گیری و با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0p≤ تجزیه وتحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که در گروه مصرف کننده آب زرشک مقادیر ایمونوگلوبین های A (026/0=p)، G (013/0=p) وM  (017/0=p) پس از فعالیت حاد وامانده ساز به طور معناداری نسبت به گروه کنترل، بیشتر بود؛ درحالی که در گروه تجربی مقادیر کورتیزول (018/0=p) به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود.
نتیجه گیری
به نظر می رسد، مصرف دو هفته آب زرشک با افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن باعث کاهش آثار سرکوبگر فعالیت حاد وامانده ساز  بر سیستم ایمنی دختران فعال می شود
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989437 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.