ارزیابی رضایتمندی روستاییان از عملکرد شوراهای حل اختلاف (مطالعه موردی: دهستان رادکان از توابع شهرستان چناران)

پیام:
چکیده:
بهره گیری از مشارکت و حضور نهادهای مردمی در راستای اجرای امور محلی و تحقق حکمروایی خوب یکی از اهرمهای دستیابی به توسعه محلی تلقی می شود و برای دستیابی به این مهم همواره قوانین و ابزار مختلفی به کار گرفته شده است. امروزه شورای حل اختلاف در روستاهای کشور به عنوان تحولی عمیق و گسترده در نظام قضایی کشور، در زمینه ی رفع اختلافات محلی، و همچنین کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی نقش مهمی ایفا می نمایند. پژوهش حاضر با هدف سنجش رضایت مردم از عملکرد شوراهای حل اختلاف در نواحی روستایی مبتنی بر ویژگیها و کارکردهای این نهاد، فعالیت های شورای حل اختلاف را در 3 بعد (تشکیلاتی، عملکردی، کارکردی) و 14 شاخص (تغییر حجم بوروکراسی، وسعت حوزه قضایی، گزینش اعضاء، تکریم ارباب رجو ع، کیفیت اجرای قوانین، انظباط در کار، تسریع در انجام کارها، حصول نتیجه در حل اختلافات، اقتصادی بودن، تلاش در جهت صلح و سازش و توسعه همبستگی محلی، ایجاد امنیت، عدالت محوری، رازداری، کاهش مسافرتها) مورد بررسی قرار گرفته داده است. جامعه ی آماری تحقیق 10 روستا از 27 روستای دهستان رادکان از توابع شهرستان چناران می باشد که از بین آنها 186 خانوار با تعداد حداقل یکبار مراجعه به شوراهای حل اختلاف به عنوان جامعه نمونه و از طریق روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. نتایج تحلیل آزمون آماری فریدمن حاکی از آن است که بعد عملکردی با بیشترین میانگین مطلوبترین بعد رضایتمندی روستاییان بوده و ابعاد کارکردی و تشکیلاتی در رتبه های بعدی قرار داشته اند. همچنین انجام روش آنتروپی برای محاسبه وزن شاخصهای مورد مطالعه نشان می دهد که، شاخص اقتصادی شوراهای حل اختلاف بیشترین وزن و شاخص کیفیت اجرای قانون و شاخص عدالت محوری کمترین وزن را در ارزیابی رضایتمندی روستاییان به خود اختصاص دادند
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989496 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!