تحلیلی بر تاثیر عوامل طبیعی در تخلیه سکونتگاه های روستایی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش های آماری (مورد مطالعه: روستاهای تخلیه شده استان اصفهان در ربع سده اخیر)

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی میزان و پراکنش فضایی سکونتگاه های روستایی تخلیه شده پهنه وسیع و متنوع استان اصفهان طی ربع قرن 1365 تا 1390 و تحلیل نقش و تاثیر عوامل طبیعی و جغرافیایی بر این پدیده فضایی و زمانی پرداخته است. فن آوری سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش های آماری، رویکرد و ابزار پژوهش در این تحلیل فضایی بوده اند. لایه های عوامل طبیعی و جغرافیایی، شامل ارتفاع، شیب، جهت، دما، منابع اراضی و فاصله از منابع آبی چاه و چشمه، پس از آماده سازی و تصحیح، طبقه بندی شده و لایه پراکنش تخلیه ها همراه با لایه کل سکونتگاه های دارای سکنه در ابتدای دوره، جداگانه بر هرکدام از آنها نهاده شد. تعریف و محاسبه دو شاخص آماری «تراکم فضایی روستاهای تخلیه شده» و «درصد روستاهای تخلیه شده نسبت به کل روستاهای دارای سکنه در ابتدای دوره» برای پهنه های فضایی مختلف هرکدام از لایه ها، مبنای تحلیل های آماری برای آزمون تاثیر عوامل بر تخلیه ها بوده است. این تحلیل ها با آزمون های آماری تحلیل فراوانی و تحلیل همبستگی انجام شده اند. نتایج، بیانگر تاثیرپذیری معنی دار و قابل توجه تخلیه ها به ترتیب از شیب، تیپ اراضی، ارتفاع و دوری از چاه ها و در مقابل معنی دار نبودن تاثیر جهات جغرافیایی بر تخلیه های روستایی بوده است. به این ترتیب، شناسایی عواملی که نقش و تاثیر بیشتری در تخلیه سکونتگاه های روستایی استان داشته اند و نحوه تاثیرگذاری آنها، می تواند توجه بیشتر به آنها در برنامه های آمایشی و طرح های توسعه آینده را در پی داشته و با کمک به برنامه ریزی برای پیشگیری از روند تخلیه های بیشتر، گامی در راستای پایداری و تثبیت سکونتگاه های روستایی به حساب آید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
269 -298
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989504 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.