بررسی ارتباط بین HBe-Ag و HBV-DNA در بیماران ناقل مزمن Hbs Ag

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف
هپاتیت های ویروسی یکی از بیماری های شایع عفونی هستند که به عنوان یکی از مشکلات عمده سلامتی در جهان شناخته شده اند. مطالعه مقطعی حاضر، برای شناسایی ارتباط بین HbeAg و HBV-DNA در بیماران مراجعه کننده به پژوهشگاه ناباروری رویان و بیمارستان امیرالمومنین (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی) برای درمان ناباروری در طی سال های 1391 تا 1394 انجام شد. هدف از این مطالعه , بررسی ارتباط  بین  HBe Ag و HBV-DNA  برای ارزیابی عفونت زایی  ویروس HBV  بود.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی،  تعداد 222 بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند و سطح سرمی HBe Ag و HBV-DNA  در آزمایشگاه سرولوژی و ملکولی پژوهشگاه رویان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها جمع آوری شده و در چک لیست مطالعه وارد شد.
یافته ها
222 بیمار ناقل مزمن هپاتیت B، شامل 74 زن (2/33 درصد) و 148 مرد (8/66 درصد) بودند. از بین بیماران مورد بررسی، 10 بیمار (8/6 درصد) تست HBe Ag مثبت و تعداد 108 بیمار (5/75 درصد) تست HBe Ab مثبت داشتند. HBV-DNA در 94 (34/42 درصد) بیمار مثبت بود. میزان تست مثبت NBV-DNA به صورت معنی داری در ناقلان HBe Ag مثبت بالاتر از سایر بیماران بود (P<0.001).
نتیجه گیری
یافته های مطالعه  نشان داد که  ارتباطی بین HBe Ag  و سطح HBV-DNA وجود دارد. بر این اساس می توانیم از HBe Ag برای ارزیابی  عفونت زایی و فعال بودن ویروس در ناقلان مزمن هپاتیت  استفاده کنیم.
زبان:
فارسی
صفحات:
150 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992006 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!